REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INSTYTUTU BIOMED SP. Z O.O.

z dnia 01.01.2018 r.

 

§ 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Instytut Biomed działa w ramach spółki INSTYTUT BIOMED spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą, ul. Reja 14, 38-100 Strzyżów, NIP 819-166-55-41, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez Instytut Biomed, prawa i obowiązki Uczestników i Instytutu.

 

§ 2 Definicje

 

 1. Regulamin – Regulamin Świadczenia Usług Instytutu Biomed,
 2. Instytut – Instytutu Biomed spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Reja 14, 38-100 Strzyżów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS,
 3. Uczestnik – osoba fizyczna, uczestnicząca w sesji lub cyklu sesji prowadzonych przez Instytut i korzystająca z suplementów i preparatów oferowanych przez Instytut,
 4. Sesja – konsultacja zdrowotna/ zabiegi w ramach usług świadczonych przez Instytut z wykorzystaniem/ bez wykorzystania suplementów i preparatów Instytutu, zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem Uczestnika,
 5. Cennik usług – wykaz cen usług oferowanych przez Instytut,
 6. Usługa – odpłatne sesje w ramach prowadzonej działalności Instytutu,
 7. Suplementy i preparaty Instytutu – produkty oferowane, sygnowane i przekazywane Uczestnikom przez Instytut w ramach prowadzonej Sesji lub cyklu Sesji,
 8. Personel Instytutu – pracownicy i współpracownicy Instytutu,
 9. Prowadzący – właściciele Instytutu i Personel Instytutu posiadający niezbędną wiedzę i kompetencje w ramach świadczonych przez Instytut usług.

 

§ 3 Zakres świadczonych usług

 

 1. Instytut świadczy usługi w ramach sesji w swojej siedzibie lub poza nią.
 2. Sesja składa się 3 etapów:
  • a) czynności organizacyjne – zapoznanie z treścią Regulaminu i wpis na listę Uczestników,
  • b) zapoznanie z ofertą Instytutu w przypadku Uczestników korzystających z Usług Instytutu po raz pierwszy,
  • c) przeprowadzenie wywiadu w zakresie stanu zdrowia Uczestnika przez Prowadzącego sesje i wstępne rozpoznanie, wykonanie badania w celu ustalenia aktualnego stanu organizmu,
  • d) zalecenia w zakresie ilości sesji w cyklu sesji oraz zastosowania suplementacji i preparatów Instytutu,
  • e) przekazania Uczestnikowi suplementów i preparatów Instytutu zgodnie z jego zapotrzebowaniami.
 3. Sesje odbywają się odpłatnie, w ustalonych wcześniej terminach, z podaniem miejsca, daty i godziny sesji przez Instytut.
 4. Uczestnik obowiązany jest dokonać wpisu na Listę Uczestników Sesji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy uczestnik nie jest osobą pełnoletnią wpisu na listę w jego imieniu dokonuje jego przedstawiciel ustawowy. Przedstawiciel ponosi konsekwencje ewentualnego sprzeciwu pozostałych osób objętych stosunkiem przedstawicielstwa.
 5. Podpis na Liście Uczestników Sesji, o której mowa w ust. 4 nadaje status Uczestnika i jest równoznaczny z pełną akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu.
 6. Czas trwania jednej sesji uzależniony jest od potrzeb Uczestnika i nie ulega skróceniu lub przedłużeniu.
 7. Dla osiągnięcia najlepszych efektów Instytut zaleca udział w cyklu sesji, które pozwolą na efektywniejsze rozwiązanie problemów Uczestników, zgodnie z zaleceniami, o których mowa w ust. 2 pkt d.
 8. Instytut oferuje:
  • a) sesję jednorazową bez suplementacji tzw. sesja rozpoznawcza
  • b) sesję jednorazową z suplementacją
  • c) cykl sesji z suplementacją,
 9. Ceny poszczególnych Sesji jak i całych cyklów Sesji wskazane są w Cenniku stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Zmiana cen sesji w Cenniku nie pociąga za sobą zmian w niniejszym Regulaminie.
 10. Ceny zawarte w cenniku Instytutu mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 11. Ceny zawarte w cenniku Instytutu, są cenami brutto (z podatkiem VAT) i podawane są w polskich złotych.
 12. Sesje i cykle sesji prowadzone są przez Prowadzących, którzy jednocześnie przekazują zalecane Uczestnikom suplementy i preparaty. Przekazywaniem suplementów i preparatów w trakcie sesji może również zajmować się Personel Instytutu.
 13. Zapłaty za Usługi świadczone przez Instytut dokonuje się za każdą sesję oddzielnie, w miejscu wykonania sesji, w formie gotówkowej.
 14. Spóźnienie się Uczestnika na sesję może się wiązać z koniecznością skrócenia czasu sesji lub umówienia się na inny termin, jeżeli skrócenie czasu sesji mogłoby wpłynąć na obniżenie jej jakości.
 15. Uczestnik może zrezygnować z sesji w trakcie jej trwania, jednakże nie otrzymuje on zwrotu zapłaconej należności za uczestnictwo w sesji, ani w całości ani w części.

 

§ 4 Prawa i obowiązki Uczestnika

 

 1. W czasie korzystania z usług Instytutu Uczestnik ma prawo do:
  • a) poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez Prowadzących i Personel Instytutu
  • b) świadczenia usług przez Prowadzących i Personel Instytutu o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami niezbędnej w tej materii wiedzy oraz rzetelnej informacji, o stanie zdrowia Uczestnika i jego zapotrzebowaniu na oferowane przez Instytut suplementy i preparaty,
  • c) wyrażania zgody na udzielenie określonych usług lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach stosowanych przez Instytut.
 2. Do obowiązków Uczestnika należy:
  • a) przestrzeganie zaleceń Prowadzącego i Personelu Instytutu, z zastrzeżeniem że brak przestrzegania tych zaleceń spowoduje lub może spowodować brak oczekiwanych efektów sesji, bądź może spowodować inne skutki uboczne u Uczestnika,
  • b) przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
  • c) przestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu w miejscu prowadzenia Sesji,
  • d) przestrzegane zakazu wprowadzania zwierząt w miejscu prowadzenia Sesji,
  • e) poszanowanie godności i uprzejme traktowanie Prowadzących i Personelu Instytutu,
  • f) przestrzeganie zasad higieny osobistej,
  • g) posiadanie ważnych dokumentów pozwalających zidentyfikować tożsamość,
  • h) przestrzeganie zaleceń Personelu Instytutu,
  • i) niekorzystanie z podobnych lub analogicznych suplementów i preparatów dostępnych na rynku, w stosunku do tych oferowanych przez Instytut, w trakcie Sesji, bądź w okresie obejmującym cały cykl Sesji.
  • j) ponoszenie odpowiedzialności finansowej za ewentualne szkody wyrządzone na terenie Instytutu lub miejscu prowadzenia Sesji z jego winy.
  • k) otrzymane w czasie sesji lub bezpośrednio po niej materiały stanowią wyłączną własność Instytutu i nie mogą być rozpowszechniane i udostępniane bez pisemnej zgody Instytutu. Naruszenie tego obowiązku będzie powodowało odpowiedzialność odszkodowawczą.
 3. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu w trakcie Sesji, uczestnik winien niezwłocznie poprosić o przerwanie Sesji/cyklu Sesji i poinformować Prowadzącego lub Personel Instytutu o rodzaju zaobserwowanych zaburzeń lub negatywnych skutków suplementów lub preparatów. Prowadzący lub Personel Instytutu zobowiązany jest sporządzić notatkę o wystąpieniu zaburzeń zgodnie z informacją uzyskaną od Uczestnika.

 

§ 5 Prawa i obowiązki Instytutu

 

 1. Uczestnik został poinformowany o potencjalnych skutkach udziału w sesji. Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wystąpienie u Uczestników negatywnych skutków, szkody, urazów bądź zaburzeń związanych ze świadczonymi usługami lub brakiem oczekiwanych przez Uczestników rezultatów świadczonych usług, powstałych zarówno z winy jak i bez winy Uczestnika.
 2. W przypadku niestosownego zachowania Uczestnika na terenie Instytutu lub w miejscu wykonywania Sesji albo rażącego naruszenia porządku czy przebiegu procesu udzielania usług, Prowadzący i/lub Personel Instytutu ma prawo odmówić lub przerwać świadczenie usługi i poprosić o niezwłoczne opuszczenie miejsca przeprowadzenia Sesji.
 3. W sytuacji, o której mowa w ust. 2, Prowadzący lub/i Personel Instytutu ma prawo do natychmiastowego przerwania świadczenia usług na rzecz Uczestnika i zatrzymania opłaty za usługę w pełnej wysokości, jako rekompensatę poniesionych strat i odszkodowanie z tytułu utraconych korzyści.
 4. Za przedmioty pozostawione na terenie Instytutu lub miejsca przeprowadzenia Sesji, Instytut nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

§ 6 Reklamacja

 

 1. Instytut dokłada wszelkich starań, aby oferowane Usługi wykonywane były zgodnie ze standardami i w najwyższej jakości. Instytut zapewnia, że Usługi są wykonywane przez Prowadzących i Personel Instytutu posiadających wszelkie kwalifikacje i wiedzę do przeprowadzenia Sesji.
 2. Podstawą reklamacji może być wyłącznie sytuacja, w której zamówione przez Uczestnika suplementy i preparaty są niezgodne z zamówieniem lub otrzymaną specyfikacją.
 3. W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2, Uczestnik ma prawo złożenia reklamacji. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie czternastu (14) dni od dnia wykonania usługi przez Instytut – tj. od dnia Sesji, na której Uczestnik złożył zamówienie na suplementy i preparaty Instytutu i otrzymał produkty niezgodne z zamówieniem lub specyfikacją. Reklamacje złożone po tym terminie pozostają bez rozpoznania.
 4. Reklamacje dla skutecznego ich złożenia kierować należy:
  1. a) na piśmie pod adresem Instytutu Biomed Sp. z o.o. zlokalizowanym w Strzyżowie przy ul. Reja 14, 38-100 Strzyżów lub
  2. b) w formie elektronicznej pod adresem e-mail: kontakt@ibiomed.pl
 5. Reklamacje należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu, ze wskazaniem:
  • a) danych identyfikujących składającego reklamację,
  • b) terminu i miejsca wykonania Usługi,
  • c) rodzaju Usługi i złożonych zaleceń Prowadzących i Personelu Instytutu,
  • d) zamówienia lub specyfikacji zamówienia jako załącznik,
  • e) ilości i rodzaju otrzymanych suplementów i preparatów Instytutu
  • f) żądania Uczestnika.
 6. Brak jakiejkolwiek informacji w formularzu reklamacji, o której mowa w ust. 3 powoduje, że reklamacja nie zostanie przez Instytut rozpatrzona.
 7. Instytut zastrzega prawo rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od chwili wpłynięcia reklamacji od Uczestnika, a o podjętych czynnościach zobowiązuje się informować Uczestnika w formie odpowiadającej formie zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika (na piśmie/mailowo).
 8. O konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji Instytut poinformuje Uczestnika, wzywając do ich uzupełnienia w celu możliwości rozpoznania reklamacji.
 9. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Uczestnika Instytut uzupełni/wymieni otrzymanie przez Uczestnika suplementy i preparaty Instytutu zgodnie z zamówieniem lub specyfikacją.

 

§ 7 Dane osobowe

 

 1. Dokonanie wpisu na listę Uczestników sesji na liście uczestników Sesji stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowi wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Instytutu oraz na ich przetwarzanie dla celów, na które Klient wyraził zgodę. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zawarcie i realizację Usługi przez Instytut. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe Uczestnika są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.) oraz innymi właściwymi przepisami, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 3. Instytut nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Uczestnika przepisów prawa.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników, przekazanych dobrowolnie w ramach świadczonych usług jest Instytut. Zbiór danych osobowych przekazanych administratorowi danych osobowych zgłaszany jest przez niego Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 5. Celem zbierania danych osobowych przez Instytut jest nawiązanie, wykonanie usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej przez okres ich przedawnienia, a w przypadku wyrażenia przez Uczestników dodatkowej zgody – marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Instytutu oraz promocja Usług.
 6. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji Usług oraz w innych celach określonych w Regulaminie.
 7. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia z bazy Instytutu – Administratora danych osobowych.

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

 1. Instytut zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz Cenników w każdym czasie.
 2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 z późn. zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 z późn. zm.).
 3. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu do Regulaminu i cennika Usług.
 5. Spory powstałe przy wykonywaniu usług będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych odpowiednią dla miejsca wykonania usługi.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.